Spring naar inhoud

ANBI

De Kloosterkerkgemeente en de Diaconie van de Kloosterkerkgemeente zijn algemeen nut beogende instellingen. Dit betekent dat giften en bijdragen aan deze instellingen in aanmerking komen voor de zgn. giftenaftrek bij de Inkomstenbelasting. Als u een periodieke gift doet, dan kunt u deze volledig aftrekken. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Nadere informatie hierover is te vinden op de site van de belastingdienst.

Ook legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.

In het kader van transparantie zijn instellingen met ANBI-status verplicht om een aantal zakelijke gegevens op een specifieke webpagina bijeen te brengen.
Op deze webpagina gebeurt dit voor de bovengenoemde instellingen.

Kloosterkerkgemeente
Diaconie van de Kloosterkerkgemeente

Kloosterkerkgemeente

A. Algemene gegevens
Naam: HERVORMDE KLOOSTERKERKGEMEENTE TEN BOER-WOLTERSUM-SINT ANNEN TE TEN BOER
RSIN: 824115120
Adres: Kerkpad 3, 9791CV Ten Boer
e-mail: scribakloosterkerk@gmail.com
telefoon: 050 3022748

B. Samenstelling bestuur
De kloosterkerkgemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit 1 predikant, 7 ouderlingen, 4 diakenen en 5 ouderling-kerkrentmeesters. De bestuursvorm is conform de kerkorde van de kerkorde van Protestantse Kerk Nederland.

C. Doelstelling en visie
De Kloosterkerkgemeente is een open actieve gemeente die ruimte biedt aan mensen die op zoek zijn naar rust, bezinning, inspiratie en die zich thuisvoelen bij een betrokken gemeenschap. De gemeente wil zoeken naar antwoorden op de vragen van het leven vanuit het Evangelie van Jezus Christus en met een open oog en oor voor de problemen en uitdagingen van deze tijd.

D. Beleidsplan
Het Beleidsplan 2016-2020 beschrijft het beleid van de Kloosterkerkgemeente op de volgende terreinen:
- Relatie met de samenleving
- Vieren
- Leren
- Dienen (pastoraat, diaconie, jeugdwerk, college van kerkrentmeesters)
Voor elk van deze terreinen wordt in het beleidsplan aangegeven wat de beleidspunten zijn, en op welke wijze, door wie en wanneer op deze punten actie ondernomen wordt.
Het beleidsplan van de Kloosterkerkgemeente is vastgesteld in lijn met het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland.

E. Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De predikant wordt gehonoreerd door de landelijke PKN. Kosters en kerkmusici ontvangen voor hun bewezen diensten een vrijwilligersvergoeding.

F. Verslag activiteiten
De activiteiten van de Kloosterkerkgemeente hebben in het verslagjaar onder meer bestaan uit de volgende activiteiten
- het houden van kerkdiensten
- het afleggen van pastorale bezoeken door predikant en ouderlingen
- het afleggen van bezoeken door bezoekmedewerkers
- catechese en kindernevendienst
- het houden van een gemeenteavond
- het organiseren van activiteiten in het kader van vorming en toerusting (onder meer filmavonden, gespreksavonden, meditatieavonden en kloosterweekend etc.)

G. Voorgenomen bestedingen
De voorgenomen bestedingen zijn in hoge mate conform aan de bestedingen in de afgelopen jaren. Deze blijken uit de verkorte staat van baten en lasten die hieronder wordt gegeven.

 Begroting 2019Rekening 2018Rekening 2017
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen340503393037162
Bijdrage gemeenteleden5130050235 51.693
Subsidies en overige bijdragen van derden14000 12.00012054
Totaal baten9935096165100902
LASTEN
Pastoraat6125060.36660354
Kerkdiensten en gemeenteleven445056293683
Afdrachten aan andere organen binnen de kerk431544534561
Kosten kerkelijke gebouwen410404440935131
Vergoedingen4.50040954337
Beheers- en bureaukosten3.75035473.267
Totaal lasten119305122498109554
Resultaat-19955-26333-8652

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De Hervormde Kloosterkerkgemeente Ten Boer – Woltersum – Sint Annen bezit ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor deinstandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie ( zoals vrijwilligerswerk) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Diaconie

A. Algemene gegevens
Naam: DIACONIE VAN DE HERVORMDE KLOOSTERKERKGEMEENTE TEN BOER-WOLTERSUM-SINT ANNEN TE TEN BOER
RSIN: 824115144
Adres: Kerkpad 3, 9791CV Ten Boer
e-mail: detabuitenkamp@hotmail.com
telefoon: 050 3023362

B. Samenstelling bestuur
De diaconie wordt bestuurd door het college van diakenen. Dit bestaat uit 4 personen.
De bestuursvorm is conform de kerkorde van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland

C. Doelstelling en visie
Omzien naar onze naasten en steun verlenen aan onze medemens in nood, veraf en dichtbij door het verlenen van zowel financiële steun als praktische hulp.

D. Beleidsplan
De beleidsvoornemens van de diaconie zijn opgenomen in het Beleidsplan 2012-2016 van de Kloosterkerkgemeente.
Dit plan is vastgesteld in lijn met het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland

E. Beloningsbeleid
De diakenen verrichten hun werkzaamheden pro deo.

F. Verslag activiteiten
De diaconie heeft in het verslagjaar onder andere ondersteuning verleend aan diverse projecten, de verdeling van fruitbakjes ter gelegenheid van de oogstdienst georganiseerd en zorg gedragen voor de avondmaalsvieringen. Verder is het een en ander beschreven in het Jaarverslag diaconie 2016

G. Voorgenomen bestedingen
De voorgenomen bestedingen zijn in hoge mate conform aan de bestedingen in de afgelopen jaren. Deze blijken uit de verkorte staat van baten en lasten die hieronder wordt gegeven.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar.

 Begroting 2019Rekening 2018Rekening 2017
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen104191
Bijdragen gemeenteleden465054047839
Totaal baten466054088030
LASTEN
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd)390046627210
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk106512941406
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk350191388
Laste beheer en administratie, bankkosten en rente155191146
Totaal lasten547063389150
Resultaat-810-931-1120